Amiepedia:Algemeen voorbehoud

Uit Amiepedia
Ga naar: navigatie, zoeken

Er is geen garantie aangaande de juistheid van de artikelen

Deze internet-encyclopedie wordt uiteindelijk geschreven door het publiek. Hoewel iedereen, die deelneemt, probeert correcte informatie te verstrekken kan er wat dat betreft geen garantie gegeven worden. Iedereen die zichzelf kennelijk deskundig acht, mag wijzigingen in de tekst aanbrengen. Wel zal een duidelijke fout in het algemeen andere deelnemers betrekkelijk snel opvallen en worden gecorrigeerd. Zoals de ervaring van de deelnemers leert, is de tendens dat artikelen steeds uitgebreider en juister worden; incidenteel zal een terugval kunnen voorkomen.
Het is dan ook verstandig om naast deze encyclopedie ook andere naslagwerken of specialistische boeken te raadplegen. Wees verder alert op informatie die mogelijk door goedbedoelende fans geschreven is (bijvoorbeeld over artiesten, sportlieden, boeken, films en strips).

Zie je een onjuistheid?

Als je meent een fout te bespeuren, staat het je vrij die - als je zeker bent - zelf meteen te verbeteren, of -als je niet zover wilt gaan- een opmerking hierover te maken op de overlegpagina die bij iedere pagina hoort. We willen je ook van harte aanmoedigen dit te doen. Je kunt ook op de helpdesk vragen stellen.

Aansprakelijkheid

De vrijwilligers die deze encyclopedie schrijven (en dat is het publiek, dus ook jezelf) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegeven informatie. Ze kunnen zelfs niet garanderen dat de auteurs zorgvuldigheid hebben betracht bij het formuleren van de artikelen. Gebruik van de informatie is geheel vrij, maar wel voor eigen risico.
Er zijn gebruikers (Amiepedia:beheerders) die extra mogelijkheden op technisch niveau hebben op deze website, zoals het verwijderen van pagina's, beveiligen van pagina's en het ontnemen van schrijfrechten aan gebruikers. Dit zijn mogelijkheden die gewone gebruikers niet hebben. Deze groep van vrijwilligers zijn niet de webmasters maar eerder de conciërges van Amiepedia. Het is een uitvoerende functie. De werkgroep "Amiepedia" gaat in praktijk uit van de gemeenschap van Amiepedia.
Op juridisch vlak is de Joonkheid Amie de eindverantwoordelijke.
Als er volgens u een probleem is, neem dan eerst informeel contact op met de Amiepedia werkgroep om het probleem kenbaar te maken en te zoeken naar een oplossing.

Auteursrecht teksten

Al het tekstuele materiaal op Amiepedia valt onder de [GNU/FDL]-licentie. Indien je een stuk ziet dat is overgenomen van elders, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, meld het dan of verander de tekst zelf. Vermeld a.u.b. wel in de bewerkingssamenvatting de reden van de verandering c.q. verwijdering.

Auteursrecht afbeeldingen, audio, video en andere media

Voor de afbeeldingen, audio, video en andere media op Amiepedia geldt dat deze niet allemaal vallen onder de [GNU/FDL]-licentie. Er kan dus sprake zijn van beperkingen op het gebruik. De gebruiker van Amiepedia is zelf verantwoordelijk om hierop te letten. Door op een afbeelding of link naar de beschrijvingspagina van een ander medium in een artikel te klikken kan zekerheid worden verkregen over de voorwaarden waaronder de afbeelding gebruikt kan worden. Als niets bij de afbeelding is vermeld over de auteursrechten, dan moet er van uitgegaan worden dat er externe auteursrechten op de media rusten.


Indien je verder nog vragen hebt, neeem dan contact op met de Amiepedia werkgroep.