EHBO vereniging Dr. Stoops

De EHBO vereniging afdeling Dr. Stoops was jarenlang een begrip in het dorp. In 2019 heeft het bestuur van de EHBO afdeling Dr. Stoops na overleg met de nog aanwezige leden, wegens gebrek aan nieuwe aanwas en bestuursleden, besloten de vereniging op te heffen. Na 60 jaar viel noodgedwongen het doek. De vereniging is wel verdwenen, maar niet vergeten. Daarom dit artikel ter herinnering aan een prachtige vereniging en haar nobel werk en streven.

Logo van de EHBO bond
Dr. Stoops

Het ontstaan

In het kader van de activiteiten Bescherming Burgerbevolking werd door dokter Stoops in Amby gestart met een opleiding voor EHBO. Op 16 juni 1953 slaagden de eerste kandidaten. Voor zover bekend waren dit het echtpaar Paris, het echtpaar Rikaart, de dames Dea Evers en Mia Hanssen en de heren Louis de Bie, Jean Huntjens, Jules Loyens en Sjeng Mullers. Er werd een vereniging opgericht en het eerste bestuur werd gevormd door de heer L. de Bie (voorzitter), Mevrouw R. Rikaart-Joanknecht (penningmeester) en de heer J. Muurmans, die echter al weer snel werd opgevolgd door de heer J. Loyens (die toen penningmeester werd). Van die eerste jaren van onze vereniging is weinig bekend. Wel bekend is dat de vereniging, op initiatief van de heer F. Evers, op 24 april 1958 ingeschreven is in het verenigingregister van de Kamer van Koophandel en sindsdien aangesloten is bij de Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken.

 
Demonstraties t.g.v. het 25-jarig jubileum in 1983

Huisvesting

Onderdak werd achtereenvolgens gevonden in de Raadzaal van het gemeentehuis van Amby, de Paardenstal van de politiekazerne, het Patronaat (het huidige scoutinggebouw), Huize Severen, vervolgens in het Groene Kruisgebouw om na een kort verblijf in het Bejaardenhuis en de basisschool in 1992 onderdak te vinden in de Verpleegkliniek de Zeven Bronnen. In 2005 werd verhuisd naar het gemeenschapshuis Amyerhoof.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is het bevorderen van al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp. De vereniging tracht haar doel te bereiken door a. het organiseren van cursussen in eerste hulp en ongevalpreventie; b. het organiseren van herhalingslessen voor gediplomeerde eerstehulpverleners; c. het verzorgen van voorlichting aan belangstellenden; d. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen.

Opleidingsprogramma

In 1981 is het opleidingsprogramma voor Eerstehulpverlener uitgebreid met het reanimeren. Reanimeren is adequaat optreden bij een hartstilstand. Een nieuwe ontwikkeling op dit terrein is de AED, een Automatisch Externe Defibrillator. Een AED is een handzaam apparaat dat kan worden gebruikt als het hart van een patiënt fibrilleert (fladdert): een hartritmestoornis waarbij de hartspieren ongecoördineerd samentrekken. Bij defibrillatie - het opheffen van het “fladderen” - wordt geprobeerd met elektrische impulsen het hart weer in een goed ritme te krijgen. Mede dankzij de medewerking van het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Amyerhoof is in het gemeenschapshuis, een van de drukst bezochte plaatsen in Amby, op 14 januari 2007 de eerste AED in Amby officieel in gebruik genomen.

 
Demonstraties bij de braderie in Amby in 2008
 
Demonstraties bij de braderie in Amby in 2008

Optreden naar buiten

De activiteiten van de vereniging beperkten zich niet alleen tot de leden. Voor belangstellenden werden aangepaste opleidingen en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Om er enkele te noemen: ruim 15 jaar zijn door ons op meerdere basisscholen jeugdopleidingen verzorgd. Na het verlaten van de basisschool boden wij aan de jeugd de gelegenheid aan een vervolgcursus deel te nemen. In het verleden zijn ook cursussen verzorgd voor leden van Scouting Amby. Voor bewoners van de Gezinsvervangende huizen werd een aangepaste EHBO cursus aangeboden. In 2006 en 2007 zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd voor de overblijfmoeders van de basisschool in Amby. In 2006 is ook begonnen met het opleiden van niet EHBO‘ers tot AED bediener. Ook bij evenementen binnen Amby zag u regelmatig dat er EHBO’ers aanwezig zijn, wat voor de organisatie een geruststellende gedachte was.

 
Demonstraties bij de braderie in Amby in 2008
 
Demonstraties tijdens de braderie te Amby in 2008

Financiën

Een hoofdstuk dat zeker niet onderbelicht mag blijven zijn de financiën. Het opleiden van en het organiseren van herhalingslessen voor EHBO’ers, de aanschaf van materialen en hulpmiddelen, kortom het voldoen aan onze doelstelling kost handenvol geld. Hoe komt een EHBO-vereniging aan zijn noodzakelijke financiën?

Naast de contributie van de leden werd vanaf de oprichting de z.g. “pleisteractie” gehouden. Dit werd “Pleisteractie” genoemd, omdat je een pleister kreeg als je iets in de collectebus deed. De eerste jaren was dit een kerkdeurcollecte, later een huis-aan-huis actie. Door het teruglopend aantal leden en het daarmee samenhangend aantal beschikbare collectanten moest in 2000 helaas gestopt worden met deze actie. Verder heeft onze vereniging een aantal jaren kienavonden georganiseerd. Daarnaast ontving de vereniging van de gemeente Amby subsidie, die na de annexatie in 1970 overgenomen werd door de gemeente Maastricht. In 1986 stopte de gemeente Maastricht met het subsidiëren van EHBO-verenigingen. Al onze pogingen om tot hervatting van de subsidiëring te komen leidden tot niets, met uitzondering van een eenmalige waarderingssubsidie in 1998 voor de aanschaf van het Oranje Kruisboekje 23e druk. Dit in het kader van ons 40 jarig jubileum. Gelukkig zagen andere bronnen wel het belang in van goed opgeleide EHBO’ers voor de gemeenschap Amby en waren genegen onze vereniging financieel te ondersteunen. Hierbij moet op de eerste plaats het Dr. Stoopsfonds genoemd worden, direct gevolgd door de Stichting Steunfonds Gezondheidszorg en Welzijn Amby. Zonder deze twee subsidieverstrekkende fondsen was het onmogelijk geweest aan onze doelstelling te blijven voldoen. Maar ook onze particuliere sponsoren mogen we zeker in dit financiële hoofdstuk niet vergeten.


Personen van verdiensten

Niet onvermeld moge blijven de verdiensten van een aantal personen die veel voor onze vereniging betekend hebben. Als eerste moet natuurlijk onze oprichter Dr. Stoops genoemd worden, die vanaf het begin tot aan zijn dood in 1993 artsdocent van onze vereniging is geweest. Dr. Stoops was niet alleen arts-docent, maar stond de vereniging ook met raad en (financiële) daad terzijde. Tot erelid werden benoemd: in 1986 de heer F. Evers wegens zijn vele verdiensten als bestuurslid, in 1999 de heer B. Custers die gedurende meer dan 15 jaar de jeugdopleidingen voor zijn rekening nam en in 2001 - bij zijn afscheid - de heer M. Dassen vanwege 20 jaar bestuurslidmaatschap waarvan 15 jaar als secretaris. In 2003 werd de heer J. Christiaans, benoemd tot erelid. De heer Christiaans is vanaf 1958 tot 2006, toen zijn gezondheid het niet meer toeliet, kaderinstructeur (praktijkoefeningen) geweest van onze vereniging. Op deze plaats mogen zeker ook de verdiensten van de heer P. Selbach niet onvermeld blijven; hij was meer dan 30 jaar (vanaf 1977) actief als kaderinstructeur. In 2009 kreeg de heer W. Claessen vanwege 40 jaar lidmaatschap, waarvan 27 jaar voorzitter, het Bondskruis 1e klasse uitgereikt. Bij het afscheid van de heer W. Claessen in 2009 werd hij benoemd tot Erevoorzitter.

Het bestuur

Op 1 januari 2008, bij het begin van ons jubileumjaar, telde onze vereniging 49 leden. Het bestuur bestond uit: de dames J. Fabian, en N. Mak, en de heren J. van den Camp, W. Claessen en K. Langeveld. De instructeurs waren: Mevr. M. Vullers en de heren J. Christiaans en P. Selbach. Ereleden zijn de heren J. Christiaans, B. Custers, M. Dassen en F. Evers. Onze herhalingslessen vonden al 50 jaar plaats op de laatste donderdag van de maand m.u.v. de maanden juli, augustus en december en sinds de renovatie vanaf januari 2005 in het gemeenschapshuis Amyerhoof dan wel op locatie.

 
Aanbieden aan het gemeenschapshuis Amyerhoof van de eerste AED in Amby
 
Het aanbieden van de tweede AED in Amby bij Etos
 
De tweede AED in Amby: Plaatsen bij Etos

Tot besluit

Er gebeuren overal ongelukken. En ze gebeuren altijd onverwacht. Thuis valt iemand van de trap, er wordt iemand aangereden, een kind staat op het punt te verdrinken. Die ongevallen gebeuren, iedere dag weer opnieuw, overal. Of iemand krijgt een hartstilstand… Er zijn miljoenen Nederlanders die niet weten wat ze moeten doen. Met drommen staan ze om het slachtoffer, alleen maar te kijken… Dan is het goed als er een EHBO’er in de buurt is. Hij/zij heeft immers geleerd eerste hulp te verlenen. Want nog vóór de komst van een arts kan een EHBO’er al de eerste helpende hand bieden. Vaak is het de reddende hand: duizenden mensen danken hun leven aan de snelle persoonlijke inzet van een EHBO’er. Daarom is het goed dat er EHBO bestaat. EHBO vereniging Dr. Stoops heeft 61 jaar bestaan, waarin veel tot stand is gekomen. Denk maar eens aan de vele, vele Ambynezen - jong en oud - en het aantal niet-Ambynezen die tot eerste hulpverleners zijn opgeleid. Denk ook aan de vele activiteiten in de gemeenschap Amby, waarbij de EHBO aanwezig was om in geval van nood te kunnen helpen. De jongste uitdaging die de vereniging is aangegaan is het AED-project. Het streven is om op een aantal toegankelijke plaatsen in Amby een AED aanwezig te laten zijn. Maar met een AED alleen ben je er nog niet. Daarom werd ook begonnen met het opleiden van niet-EHBO’ers tot AED-bediener.

EHBO vereniging Dr. Stoops heeft er naar gestreefd om de droom van Dr. Stoops, zoals hij die verwoordde bij het 25-jarig jubileum, waar te maken:

“Minstens in ieder huis één EHBO’er met de aantekening reanimatie”.

Dank aan iedereen die op welke wijze dan ook in het bestaan van de vereniging heeft meegeholpen de droom van Dr. Stoops proberen te realiseren. De vereniging is weliswaar ter ziele, maar door de jarenlange inzet in de Ambyse gemeenschap is de bewustwording rondom het belang van EHBO voor een breed publiek bekend geworden. Hiermee blijft de droom van Dr. Stoops voortleven.

 
Bronzen Mgr. Veningsmedaille uitgereikt door de Nederlandse EHBO-bond aan de afdeling te Amby bij hun 50-jarig bestaan