Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia

Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia is het officiële zangkoor van de parochie van de H. Walburga te Amby. Het zangkoor stelt zich ten doel de H. Missen op te luisteren. Het repertoire is gevarieerd met het accent op gregoriaans, daarnaast staan Nederlandse kerkmuziek, meerstemmige missen zoals Russisch Byzantijns en andere religieuze profane werken op het programma. Repetitieavond wordt gehouden in het parochiecentrum gelegen aan de Ambyerstraat Noord 1.

Vaandel St.Caecilia

Het Koor

Het koor, gemakshalve KZK te noemen, bestaat uitsluitend uit mannen en is een kerkelijke vereniging, met een eigen onafhankelijk bestuur, die als belangrijkste doelstelling heeft het zo goed mogelijk opluisteren van de kerkelijke diensten. Het KZK beschikt over een eigen vaandel, dat wordt gebruikt bij gebeurtenissen als de processie, het Sint Caeciliafeest, uitvaartdiensten of andere uitvoeringen binnen of buiten parochieverband.

In de Ambysche samenleving, die een rijk en zeer divers verenigingsleven kent, neemt het KZK als waarschijnlijk oudste vereniging van de oorspronkelijke gemeente Amby een niet weg te denken plaats in.

Geschiedenis

Tot voor kort was er over de geschiedenis en de leeftijd van het KZK bijna niets bekend. Naspeuringen door J.M.G.M. Dols, oud-lid en oud-voorzitter van het koor, brachten aan het licht dat in 1887 bij een 50-jarig priesterfeest “de choristen op plaats 4 in de stoet liepen.” In kasboeken en jaarverslagen van de parochie is er sinds 1887 sprake van uitgaven ten behoeve van koor, organist en Sint Caeciliafeest. Ofschoon op basis van deze en andere indicaties met grote waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, dat de viering van het Sint Caeciliafeest reeds eerder betrekking had op het KZK, ontstaat absolute zekerheid, doordat in 1898 zwart op wit melding wordt gemaakt van een uitgave, gedaan voor het Sint Caeciliafeest “voor de zangers.” Zoals de feiten nu liggen bestaat het Kerkelijk Zangkoor Sint Caecilia met zekerheid 110 jaar, wellicht langer. Nader onderzoek zal hierover hopelijk meer duidelijkheid kunnen geven.

Uitvoeringen en repertoire

Tweemaal per jaar wordt in gezamenlijk overleg tussen de Ambysche koren en de harmonie, onder voorzitterschap van een afgevaardigde van het kerkbestuur, bepaald wie de diverse vieringen in het weekend en op kerkelijke feestdagen opluistert. Het KZK zingt eens in de twee tot drie weken. Vanuit de aloude traditie nemen Gregoriaanse gezangen in het repertoire een belangrijke plaats in. De wijze waarop het koor deze oude spirituele gezangen uitvoert, wordt vooral gewaardeerd door kerkgangers die hechten aan traditie en oorspronkelijkheid. Een belangrijk hulpmiddel en bron voor de juiste teksten en muziek is het “Graduale Romanum”, het officiële boek voor de Gregoriaanse gezangen, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de abdij van Sint Petrus te Solesmes (Fr.) en verkrijgbaar bij de Benedictijnen van de abdij te Mamelis. Voorts wordt gebruik gemaakt van het boekje “Cantus Selecti” voor Latijnse liederen bij bepaalde gelegenheden door het jaar, met name voor de zang tijdens de jaarlijkse processie. Het koorrepertoire bestaat echter niet alleen uit Gregoriaans of Latijn. Het KZK kan bogen op een grote en toch evenwichtige diversiteit. Naast de bekende Nederlandse kerkgezangen, worden meerstemmige missen in Latijn, Nederlands, Duits of Russisch-orthodox uitgevoerd. Vooral laatstgenoemde wordt door de zangers bijzonder graag gezongen en door hun toehoorders vaak indrukwekkend gevonden. Naast de opluistering van diensten in onze parochiekerk worden ook geregeld uitvoeringen verzorgd in instellingen in onze omgeving, zoals het verzorgingstehuis Amby en de verpleegkliniek De Zeven Bronnen, Psycho Medisch Streekcentrum Vijverdal en op verzoek ook in andere parochies. Naast kerkelijke muziek, maken ook profane muziekstukken deel uit van het repertoire die geschikt zijn voor uitvoering bij concerten of feestelijke gebeurtenissen. De koorleiding is overigens voortdurend op zoek naar muziek die past in de doelstellingen en ambities van het koor en zijn leden. Werkwijze van het koor. Met uitzondering van de vakantieperiode en repetitiedagen die gelden als feestdagen, repeteert het KZK op woensdagavond in het parochiebureau. De repetities staan onderleiding van de dirigent. Aan het slot van de repetitie doet de secretaris zijn eventuele mededelingen en vermeldt hij de afmeldingen die bij hem zijn binnengekomen. Ofschoon repertoire en wijze van uitvoeren getuigen van een vrij hoog kwaliteitsniveau, staat bij het koor niet alles uitsluitend in het teken van prestatie en resultaat. Men is er zich terdege van bewust dat voor een goed resultaat onderlinge vriendschap de beste basis is. Deze voorwaarde staat bij het KZK dan ook hoog in het vaandel.

Het spreekt vanzelf dat activiteiten zoals het maandelijks potverteren na afloop van een repetitie en een jaarlijks etentje met partners een belangrijke bijdrage leveren aan de goede verstandhouding en sfeer tussen de koorleden. Het zijn echter niet uitsluitend vrolijke zaken die in dit verband belangrijk zijn. Ook bij verdriet of leed tracht het koor, zo mogelijk,te helpen of te troosten. Bij overlijden van een koorlid, diens partner of kind, draagt het KZK, in overleg met de nabestaanden, graag bij aan een passende uitvaartverzorging door het uitvoeren van de gewenste mis of andere gezangezangen. Tot 2002 was er “t Nootebellekske”, het informatieblad van het koor. De uitgave verscheen als regel die keer per jaar en werd verzorgd door een uit enkele koorleden bestaande redactie. Het KZK kent ook een muziekcommissie, waarvan samenstelling en werkwijze eveneens in een in 1992 vastgesteld reglement zijn geregeld. De werkzaamheden van deze commissie komen in het kort neer op de samenstelling van het repertoire en de invulling van het programma voor de uitvoeringen in een bepaalde periode.

Personen rond het koor

De belangrijkste man van het koor is uiteraard de dirigent, benoemd door het Kerkbestuur van de parochie. Zonder hem is goede samenzang niet mogelijk. De pastoor van de parochie treedt op als geestelijk adviseur. Direct betrokken bij de uitvoering tijdens de mis is uiteraard de organist, die ook bij bepaalde repetities ter instudering van nieuwe stukken met het koor samenwerkt. Ook de koster is voor het koor van belang, vooral voor het regelen van technische zaken zoals verwar-ming bij repetities in de kerk en het beheer van bepaalde sleutels.

Leden die na een lidmaatschap van vele jaren en grote verdiensten voor het koor, door leeftijd of anderszins niet meer hun stem daadwerkelijk in dienst van het koor kunnen stellen, kunnen tot erelid worden benoemd. Zij blijven tot aan hun dood lid van het KZK. Het koor kent ook beschermvrouwen. Dit zijn echtgenotes van overleden koorleden met bijzondere verdiensten voor de kerkelijke koorzang.

Externe links