Koor Sancta Walburga

Het koor Sancta Walburga is in 1958 door Pastoor Lanckohr gevormd uit de voormalige Heilige Familie, met als doel de oefeningen van de Heilige Familie, de Heilige missen op zondag en huwelijks- en requiemmissen op te luisteren. In eerste instantie opgericht als dameskoor echter sinds 2012 zijn ook heren welkom. De repetities zijn in het restaurant van zorgcentrum Hagerpoort aan de Vlierhoven in Amby.

Koor Sancta Walburga

Geschiedenis

Het comité dat belast werd met het oprichten van het koortje bestond uit de dames: Mevr. J. Savelkoul-Daemen, Mevr. A. Janssen-Lousberg en Mevr. I. Limpens-Frankort. Mej. Visser stelde zich beschikbaar om eventueel op te treden als dirigente.

Dirigenten

Dirigenten waren bij de oprichting mej. Visser, mej. Huntjens, de heren Lardinois, Grummer en de Pauw. In 1965 Theo v. Zandvoort, in 1974 Waltmans, in 1977 wederom Theo v. Zandvoort en vanaf 1980 tot heden de heer Hub Geerlings, tevens organist. Als 2e dirigente was Mevr. A. Janssen-Lousberg tot 2007 nog steeds actief. Zij is als één van de eerste oprichtsters, meer dan 25 jaar voorzitster geweest en tevens ons oudste erelid.

Er waren verschillende organisten, waaronder de heren Reinen, Leufkens en Rob Nijsten.

Ledenaantal

Via de kerkklok werd er propaganda gemaakt om leden te werven. Het koortje startte met tien leden, wat in de loop der jaren uitgroeide tot soms wel 50 leden. De leden waarvan de leeftijd varieerde van 20 tot 70 jaar schrokken er in ’t verleden niet voor terug om op een dag meerdere eucharistievieringen (soms wel 3) op te luisteren.

In 2012 is de naam van het koor gewijzigd in Koor Sancta Walburga en vanaf die tijd zijn ook heren van harte welkom om ons koor te komen versterken!

In 2014 telde het koor 24 actieve leden en 4 ere leden.

Sprankelende activiteit

De grote kracht van het koor ligt vooral in zijn grote saamhorigheid en sprankelende activiteit, pijlers waarop men kan bouwen en een gezonde groei en bloei garanderen. Als dank voor het vele zangwerk, wordt één keer per jaar een etentje aangeboden. In januari 1965 mocht het koor over de vlag van de H. familie beschikken, en later is er een 2e vlag in gebruik genomen.

Financieel werd het koor in de eerste jaren geholpen door de H. Familie. Daarnaast is men begonnen met het heffen van contributie. Naast de contributie komen er ook inkomsten uit de verzorging van huwelijksmissen en het opluisteren van begrafenismissen. Met andere muziekverenigingen uit Amby, maar ook in andere parochies, bestaat een goede verstandhouding. Dit komt o.a. tot uiting tijdens het jaarlijks kerstconcert in de parochiekerk. Vroeger werden de Dekenale korenavonden buiten Amby bezocht en tijdens het Octaaf van Meerssen werd ook menig muziekstuk ten gehore gebracht.

Samenwerking

Tegenwoordig zingt het koor een keer per jaar samen met Harmonie St. Walburga op de Walburgadag in april. Beiden verenigingen vieren dan het feest van hun patrones. In 2014 was de muzikale leiding in handen van dirigente Mevr. Laura Capitani en organist Dhr. Hub Geerlings.

Externe links