Tamme kastanje Molenweg - deel 1

Op het erf van de boerderij van de familie Prickaerts aan de Molenweg staat rechts van de toegangspoort een reusachtige boom, een Tamme kastanje, van ongeveer 25 meter hoog. In een gesprek met Pierre Prickaerts werd mij verteld dat het naar alle waarschijnlijkheid de oudste boom van Maastricht is én dat de boom in de Franse Tijd (1794-1814) door de Russen zou zijn geplant. Pierre verzon dat niet zelf maar had dat, heel lang geleden, vernomen van een dame uit Utrecht die met drie houten latjes de omvang en de hoogte van de boom kwam opmeten. De laatste jaren wordt de boom regelmatig opgemeten want het is een monumentale boom.
Dame uit Utrecht? Franse Tijd? Door Russen geplant? De oudste boom van Maastricht? Aanleiding om een en ander te onderzoeken.

Oprit boerderij.jpg

Tamme kastanje (Castanea sativa)

De Tamme kastanje behoort net zoals de Beuk en de Eik tot de Napjesdragersfamilie en komt van nature voor in het Middellandse Zeegebied. Hij kan in Nederland een hoogte bereiken van 25 tot 35 meter en de breedte kan 15 tot 35 meter zijn. Afhankelijk van de omstandigheden kan de boom in Nederland 200 tot 400 jaar oud worden; in andere delen van Europa worden exemplaren tot 1000 jaar en op Sicilië zelfs 2000 tot 4000 jaar oud geschat. De vruchten, in de volksmond kastanjes, zijn eetbaar. Niet alleen voor allerlei dieren maar ook voor de mens. Algemeen wordt aangenomen dat de Romeinen de Tamme kastanje naar West- en Noord-Europa hebben gebracht. Zij gingen deze boom verbouwen om hun legioenen van voedsel te voorzien. Ook in Nederland, met name in het zuidoosten, komen veel oudere Tamme kastanjes voor.

Een ander duidelijk kenmerk van de Tamme kastanje is de gedraaide stam, vol met groeven en spleten die de boom op latere leeftijd van nature krijgt. De draaiing kan zowel rechts- als linksom zijn ofschoon rechtsom het vaakst voorkomt. De boom lijkt veel op de Paardenkastanje hoewel die uit een heel andere plantenfamilie komt. En nog een belangrijk verschil: de kastanjes van de Paardenkastanje zijn niet voor menselijke consumptie geschikt; die van de Tamme kastanje wel.


Monumental Trees

Bomen uit de buurt kunnen om diverse redenen bijzonder zijn. Bijvoorbeeld omdat ze groot, oud, of gewoon erg mooi zijn. Op de website van Monumental Trees staan duizenden foto’s en locatiedetails van monumentale bomen van over de hele wereld. Iedereen kan zijn of haar eigen foto's of metingen uploaden en nieuwe bomen op deze website registeren. Vele vrijwilligers hebben bomen opgemeten en de resultaten daarvan op de site gezet. De Tamme kastanje bij de familie Prickaerts staat op de site vermeld onder de naam “Maastricht, Molenweg 1a”. Er staan gegevens vermeld over de leeftijd, de hoogte en de omtrek van de boom. De leeftijd wordt sinds december 2022 geschat op 223 +/- 40 jaar, dat wil zeggen plantjaar 1800 +/- 40 jaar.

De Bomenstichting

 
inventarisatieformulier, blz 1
 
inventarisatieformulier, blz 2

De Bomenstichting is een landelijke stichting die de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland bevordert. Op 14 augustus 1986 is de Tamme kastanje aan de Molenweg als waardevolle boom op een inventarisatieformulier van Bomenstichting/ Staatsbosbeheer geregistreerd. De leeftijd van de boom werd toen geschat op circa 200 jaar (door overlevering bepaald) hetgeen overeenkomt met een plantjaar van circa 1786. Over een mogelijke aanplant door Russen staat op het formulier niets vermeld.

Landelijk Register van Monumentale Bomen

De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Daarin zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. Sinds 2015 kan dit register via een website door iedereen worden ingezien. De Tamme kastanje aan de Molenweg is in dat register als monumentale boom opgenomen onder boomnummer 1679950. In juli 2022 stond de boom als volgt op de website vermeld.

boom: 1679950: Tamme kastanje
boomnummer: 1679950
boomsoort: Castanea sativa
ingevoerd: 14-08-1986
status: monumentaal
plantjaar: 1750-1800
boomvorm: Natuurlijk
invoerreden: monumentaal
plantwijze: Solitair
eigenaar: Particulieren
locatie: * Op boerenerf, Molenweg 1A, Heer (Maastricht)
historie: 1750 bouw kasteel, 1801 bouw boerderij, boom zou door russen meegenomen zijn (gedraaide stam) :-) geweldig toch
Waarneming omtrek hoogte conditie
14-04-2015 585 goed
01-06-2009 575 24 goed
 
1801

Het vermelde plantjaar 1750-1800 ligt geheel in lijn met het vermelde plantjaar op het inventarisatieformulier, namelijk circa 1786. Is de boom daarmee de oudste boom van Maastricht?

Bij “historie” staat vermeld: “1750 bouw kasteel, 1801 bouw boerderij, boom zou door russen meegenomen zijn (gedraaide stam) :-) geweldig toch”. Met “kasteel” wordt herenhoeve Withuishof bedoeld. De oorsprong van het huis Withuishof is niet bekend, maar gaat in elk geval terug tot de 17e eeuw. In de 18e eeuw was het een herenhoeve. In 1801 werd de boerderij aangebouwd; een sluitsteen in de gevel geeft dat jaartal keurig aan. Tot zover niets vreemds, maar is de bewering over de Russen ook correct? De vragen over de oudste boom van Maastricht en over de Russen staan in de volgende hoofdstukken centraal.

Dame uit Utrecht

 
Neuskruis

In 1986 had de Bomenstichting haar kantoor in Utrecht. Het is heel goed mogelijk dat de dame uit Utrecht “met drie houten latjes”, waar Pierre Prickaert aan refereert, een vrouwelijke inspecteur is die indertijd de Tamme kastanje heeft opgemeten. Via de Bomenstichting heb ik contact gehad met de dame die het volgens de Bomenstichting misschien betreft. Betreffende dame heeft als inspecteur in vroegere jaren inderdaad bomen opgemeten, onder andere met een “neuskruis”, maar dat de boom door Russen zou zijn meegenomen, daar stond haar niets van bij.

Een neuskruis bestaat uit twee even lange stokjes (a-b en c-d) die haaks op elkaar zijn bevestigd. Om de hoogte van een boom te bepalen houd je het horizontale stokje tegen je neus en ga je op een dusdanige afstand van de boom staan dat de boom even lang lijkt als het verticale stokje a-b. Meet de afstand tot de boom. De hoogte van de boom A-B is gelijk aan de gemeten afstand B-C.

Russen

Informatie van boomdeskundigen

Meerdere functionarissen bij de Bomenstichting hebben zich gebogen over de tekst in hun Landelijk Register van Monumentale Bomen voor wat betreft “de Russen”. Geen van hen kon duidelijkheid verschaffen. Ook bij Monumental Trees, de Nederlandse Dendrologische Vereniging en bij deskundigen van de Gemeente Maastricht op het gebied van bomen en cultureel erfgoed, kon men de passage over de Russen niet verklaren. De Bomenstichting heeft de informatie in haar register sinds augustus 2022 iets aangepast met de duidelijke vermelding dat de informatie nog moet worden geverifieerd.

De aangepaste tekst luidt:
Historie: 1750 bouw kasteel, 1801 bouw boerderij, boom zou in 1794 door Russen uit het coalitieleger van Napoleon meegenomen zijn (gedraaide stam) :-) geweldig toch. Deze informatie moet nog worden geverifieerd.

Geschiedkundige informatie

Beleg van Maastricht (1794)

In het najaar van 1794 werd de stad Maastricht door Franse revolutionaire legers, onder leiding van generaal Kléber, belegerd. Dit staat bekend als het Beleg van Maastricht en vond plaats tijdens de Eerste Coalitieoorlog tussen de eerste Franse Republiek enerzijds en diverse Europese mogendheden anderzijds: Oostenrijk, Pruisen, de Nederlandse Republiek, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Napels-Sicilië, Piëmont-Sardinië en enkele kleinere staten. Ongeveer een jaar na het Beleg werd Maastricht ingelijfd bij de Franse Republiek en was Maastricht een Franse stad. Bij de belegeringen van Maastricht zijn geen Russische troepen aanwezig geweest. In de periode van het Beleg en de jaren daarna is een mogelijke relatie tussen de aanwezigheid van Russen en het planten van een boom niet aanwezig.

De komst van de Fransen betekende het einde van een eeuwenoude tweeherigheid van Maastricht en ter gelegenheid daarvan werd op het Vrijthof een vrijheidsboom geplant als symbool voor vrijheid en democratie. Het planten van een vrijheidsboom buiten de stad, bij de Molenweg in Amby, is hoogst onwaarschijnlijk.

Blokkade van Maastricht (22 januari – 4 mei 1814)

Van maart 1813 tot mei 1814 werd er in geheel Europa een oorlog uitgevochten (Zesde Coalitieoorlog) tussen Napoleons Franse keizerrijk en vele andere grootmachten, waaronder Rusland. Onder andere in Leipzig leed Napoleon een enorme nederlaag en van daaruit trok het Franse leger zich terug, richting Nederland. Onder leiding van generaal Alexander von Benckendorff, adjudant van de Russische tsaar, trok op 17 november 1813 een aantal detachementen, die voor een groot deel uit Russische Kozakken bestonden, vanuit Duitsland onze landsgrens over. Zij wisten ons land voor een groot deel van de Fransen te bevrijden. Ondanks de belegeringen wisten de Fransen hardnekkig stand te houden, onder andere bij de Blokkade van Maastricht van 22 januari tot 4 mei 1814. De Blokkade van Maastricht was een militaire strategie waarbij legereenheden van het Zesde Coalitieleger de stad van de buitenwereld afsloten om zo de handel en bevoorrading stil te leggen en de vijand te verzwakken of tot overgave te dwingen. In de dorpen rondom Maastricht bivakkeerden troepen uit meerdere coalitielanden, onder andere Rusland (Kozakken). De toegangswegen werden door hen geblokkeerd. De plek waar Withuishof (Bergerstraat) ligt is een heel voor de hand liggende locatie om daar een blokkade op de weg naar Valkenburg te leggen.

Jean Louis Deplauie, een inwoner van Maastricht, heeft in die tijd een soort dagboek geschreven over de bevrijding van Maastricht in 1814. Uit een typoscript (uitgetypte versie van het geschrevene) blijkt dat in dat dagboek regelmatig sprake is van activiteiten op de Bergerstraat in Heer, Amby en Scharn. Op 13 mei 1814 passeerden daar ongeveer duizend Kozakken die voor het grootste deel buiten de Oude Wijkerpoort bivakkeerden. Dat is dus buiten de Duitsepoort in de richting van Scharn/Amby. In de ochtend van 14 mei zijn de Kozakken vertrokken. In het dagboek staat niets concreets vermeld over het planten van een boom maar er mag vanuit worden gegaan dat er in de nacht van 13 op 14 mei 1814 Kozakken (Russen) hebben gebivakkeerd in de buurt waar de Tamme kastanje van de familie Prickaerts staat. Volgens het dagboek maakten de Kozakken zich schuldig aan stelen, roven en plunderen; ongeveer 80 Kozakken waaronder officieren werden opgebracht en gevangen gezet vanwege dergelijke vergrijpen. De inwoners van de stad Maastricht waren bevreesd voor de Kozakken buiten de poort. De gedachte dat de Kozakken bij de Molenweg een boom zouden hebben geplant als dank voor inkwartiering in de paardenstallen bij Withuishof is niet reëel gezien de slechte reputatie van de Kozakken. Ontmoetingen tussen burgers en krijgsvolk op het platteland waren in een oorlogssituatie allesbehalve romantisch. Dankbaarheid voor het gebruik van een onderkomen is iets dat daar absoluut niet in paste. Voorbijtrekkende of bivakkerende troepen vorderden in het gunstigste geval bij de burgers wat ze nodig hadden en die kregen van de commandant, ook weer in het gunstigste geval, een document waarop stond wat de soldaten hadden meegenomen. In de meeste gevallen werd zonder enige vorm van overleg eenvoudigweg genomen wat gebruikt kon worden; kortweg plunderen.

Burgemeester van Amby

 
Sauvegarde in Russisch, Duits en Zweeds

In de tijd van de Kozakken was Jan Godart van Slijpe burgemeester van Amby (1808-1815).

Hij was een vermogend man en woonde op het landgoed Severen. Ook hij was bevreesd voor plunderende soldaten. Hij wist de opperbevelhebber van het tegen Napoleon oprukkende Verenigde Noord-Duitse leger zo ver te krijgen om hem een beschermbrief, een zogenaamde “akte van sauvegarde”, te verlenen voor zijn gehele landgoed. Vanaf dat moment gold dat iedereen die op het landgoed iets van de burgemeester zou vorderen of met geweld zou afpakken volgens de regels van de krijgswet zou worden bestraft. De tekst is in drie talen afgedrukt, Russisch, Duits en Zweeds en voorzien van een lakstempel van de legercommandant. Voor een Sauvegarde moest je doorgaans een aanzienlijke som geld betalen. Voor burgemeester Van Slijpe zal dat niet anders zijn geweest.

 
Sauvegarde, Duits

SICHERHEITS-MARQUE.

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT, Generalissimus der
verbündeten Nord-Deutschen Armée ertheilen
hierdurch Sauvegarde
für Gut und Hof und Schloss der
herrn Vanslijpe zu Severen.
Derjenige, wer er auch sey, welcher, nachdem
die Sauvegarde diese offene Sicherheits-Marque
vorgezeigt hat, auf dem gedachten Gut und Hof
etwas requirirt oder mit Gewalt aushebt, soll
nach dem Krieges-Gesetzen bestraft werden, mit
der Erklärung, dass die Sauvegarde als ein bei
den Magazinen der Krone Wache habender Soldat
anzusehen ist. - Die Administrations-Behörden
des Landes und der Armée richten sich nach dem
was allgemein vorgeschrieben ist. Hauptquartier.
KARL JOHANN.


Je stopt een kastanje in de grond

Een boom hoeft niet als “boompje” geplant te worden. Uit een zaadje in de grond kan immers ook een boom ontstaan. Misschien is er bij de Molenweg ooit, lang geleden, een kastanje in de grond gestopt. Wie zal het zeggen.

Oudste boom van Maastricht

Er zijn vele factoren die de omvang van een boom bepalen (bijvoorbeeld bodem, licht, solitair of in bos) en er kunnen grote verschillen zijn tussen diverse boomsoorten: een hele dunne Buxus kan veel ouder zijn dan een dikke Eik. Waar de oudste boom van Maastricht staat is voorgelegd aan de Bomenstichting, Monumental Trees en de Gemeente Maastricht.

Tamme Kastanje, Molenweg 1a
Register Bomenstichting: 1679950. Volgens de Bomenstichting (het Landelijk Register van Monumentale Bomen) is de Tamme kastanje geplant tussen 1750 en 1800. Dat is niet gebaseerd op jaarringonderzoek. Het is evenmin gebaseerd op traceerbare feiten die zich in die periode hebben voorgedaan (bijvoorbeeld het planten door Russen). Het is een inschatting van meerdere deskundigen op grond van aanwezige kennis en ervaring. Navraag bij de Landelijk coördinator van het Register en diverse inspecteurs/opmeters van de Bomenstichting hebben geen ander inzicht gegeven. De dikte van de boom heeft bij leeftijdsbepaling een duidelijke rol. De omtrek van de boom is in 2021 opgemeten en bedroeg toen 604 cm. In 1986 bedroeg de omtrek 525 cm. In 35 jaar is de omtrek dus toegenomen met 79 cm, dat is gemiddeld 2,257 cm per jaar. Dat zou bij extrapolatie over het gehele leven van de boom in 2021 een leeftijd opleveren van 604 : 2,257 = 268 jaar (d.w.z. plantjaar 1753). Echter omdat de diktegroei in de jeugd meestal duidelijk hoger ligt dan in de levensperiode daarna, zal de leeftijd dus jonger zijn en zal het plantjaar liggen tussen circa 1753 en circa 1800.

Ook bij Monumental Trees is de Tamme kastanje bekend. Op de website www.monumentaltrees.com staan diverse gegevens van de boom. Voor wat betreft de leeftijd van de boom wordt deze sinds december 2022 geschat op 223 +/- 40 jaar (d.w.z. plantjaar 1800 +/- 40 jaar).

Treurginkgo (Japanse notenboom), Polvetorenplein 13
Register Bomenstichting: 1679961. Het team Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Maastricht denkt dat de oudste boom van Maastricht op het Klevarieterrein staat: de Treurginkgo die in het midden van de 18de eeuw daar door een van de paters Franciscanen zou zijn geplant. Maar ook dit is met twijfel omgeven. De boom staat vermeld in het Landelijk Register van Monumentale Bomen onder nummer 1679961. Er is geen plantjaar vermeld. Er staat wel vermeld “historie moet beslist worden uitgezocht”.

Ook op de website www.monumentaltrees.com is de Japanse notenboom bekend: “de boom is aangeplant geweest omstreeks 1800 ± 10 en is bijgevolg ongeveer 222 ± 10 jaar oud”, aldus de betreffende opmeter op 16 januari 2022. Deze leeftijd (plantjaar) is door de Bomenstichting niet in haar register overgenomen.

Tamme kastanje, Cannerbos “9500”
Register Bomenstichting: nog niet opgenomen. In het Cannerbos staat in de buurt van de Von Dopfflaan, ongeveer ter hoogte van het voormalige grensgebouw, een Tamme kastanje. De boom heeft een omtrek van 593 cm (2022) en is daarmee de dikste boom in het Cannerbos. Op de website www.monumentaltrees.com staat deze boom geregistreerd onder de naam Tamme kastanje “9500”. In 2012 is de boom opgemeten en beoordeeld. De opmeter heeft toen op de website vermeld: “De boom is aangeplant geweest omstreeks 1800 ± 40 en is bijgevolg ongeveer 222 ± 40 jaar oud (28 oktober 2012)”. Tien jaar later, 28 oktober 2022, is de boom nogmaals beoordeeld en opgemeten. De onderzoeksresultaten zijn aan de Bomenstichting voorgelegd en deze schat in dat deze Tamme kastanje van rond 1800-1810 dateert. Ook hier weer een begrijpelijke slag om de arm van de Bomenstichting: “Tamme kastanjes groeien vaak opvallend snel in dikte, dus zekerheid is er pas wanneer er jaarringonderzoek is gedaan”. De boom wordt mogelijk opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.

Zomereik, Cannerbos “58463”
Register Bomenstichting: nog niet opgenomen. In het Cannerbos staat een Zomereik, op www.monumentaltrees.com bekend onder de naam Zomereik “58463”, die goed zichtbaar is vanaf de parkeerplaats van Chateau Neercanne en bijna even dik is als de Tamme kastanje “9500” in dat bos. Hij heeft een omtrek van 525 cm (anno 2022). Deze boom zou volgens de Bomenstichting wel eens ouder kunnen zijn dan de Tamme kastanje “9500” aangezien Zomereiken minder snel in dikte groeien dan Tamme kastanjes. Het is goed mogelijk dat deze boom uit de periode 1750-1800 dateert of zelfs van vóór 1750 en wellicht ouder is dan de Tamme kastanje bij de familie Prickaerts aan de Molenweg 1a. Ook hier weer een begrijpelijke slag om de arm van de Bomenstichting: “Zeker weten kunnen we het alleen indien er jaarringonderzoek wordt gedaan en de Eik nog niet erg hol is”. De boom wordt mogelijk opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen.

Zomereiken, westrand Cannerbos
Register Bomenstichting: 1695625. Het huidige Chateau Neercanne vlakbij het Cannerbos is in opdracht van baron Daniël Wolfgang (“Wolf”) van Dopff in 1698 gebouwd nadat eerst het bestaande kasteel ter plekke grotendeels was gesloopt. Het huidige Cannerbos was oorspronkelijk het in opdracht van baron Van Dopff aangelegde sterrenbos van het kasteel. Een sterrenbos wordt doorkruist met paden die volgens een strak geometrisch patroon lopen. Het patroon van het sterrenbos van het chateau bestond uit één helft van een ster; de halve ster is terug te vinden in het wapen van baron Van Dopff. Omstreeks 1700 werden in het sterrenbos Eiken, Iepen, Beuken en Elzen aangeplant. In de negentiende eeuw werd het onderhoud verwaarloosd en vormde zich langzaam het huidige hellingbos: het Cannerbos. De lanen in een sterpatroon zijn verdwenen, maar de hoofdstructuur van het sterrenbos is nog enigszins te zien aan enkele oude Zomereiken, zoals aan de westrand van het Cannerbos: daar staat een rij met enkele Zomereiken die vrijwel zeker dateren uit de tijd van het sterrenbos en (anno 2022) zo’n 300 jaar oud zouden zijn. Deze Zomereiken met een omtrek van circa 350 cm staan sinds oktober 2020 onder boomnummer 1695625 opgenomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Als plantjaar staat 1850-1860 vermeld, dat wil zeggen dat de leeftijd van de bomen (anno 2020) werd geschat op ongeveer 160-170 jaar. Uit nadere toelichting van de Bomenstichting blijkt dat deze geschatte leeftijd normaliter heel goed past bij Eiken met een omtrek van 350 cm.

Buxus, Ambyerstraat Noord 194C

 
Buxus sempervirens
 
hoekwoning links, Ambyerstraat Noord 194C

Register Bomenstichting: 1690488. Behalve de Tamme kastanje aan de Molenweg 1a staat er in Amby nóg een oude boom: een Buxus sempervirens, achter in de tuin van de hoekwoning aan de Ambyerstraat Noord 194C. Op de website www.monumentaltrees.nl is deze boom bekend onder de naam “Amby, Ambyerstraat 194c”. De opmeter van de boom heeft op 1 oktober 2011 in de tekst opgenomen: “De boom is aangeplant geweest omstreeks 1850 ± 10 en is bijgevolg ongeveer 172 ± 10 jaar oud”.

In het Landelijk Register van Monumentale Bomen staat de boom geregistreerd onder nummer 1690488, met als plantjaar 1750 - 1800. “Even oud” dus als de Tamme kastanje aan de Molenweg 1a. In deze registratie staat onder “historie” het volgende: “De vader van vorige eigenaar, geboren in 1902, vertelde dat de boom in zijn kinderjaren al dezelfde vorm had die hij nu heeft. Een deskundige van de gemeente Maastricht schatte in ca. 1980 de ouderdom op ongeveer 250 jaar. 0905JD”. Met “de vader” wordt Servatius Dassen bedoeld. Wijlen Servatius is de vader van Pierre Dassen (voormalig eigenaar van het perceel waarop de Buxus staat) en Jacques Dassen (woont pal naast het perceel).

De oudste?

Boom, Register Bomenstichting Plantjaar, Register Bomenstichting Plantjaar, opm. van Bomenstichting
Tamme kastanje, Molenweg 1a. Boomnr. 1679950 1750-1800
Treurginkgo, Polvetorenplein 13. Boomnr. 1679961 Niet vermeld Beslist nog uitzoeken
Tamme kastanje Cannerbos “9500”. Boomnr. –. Nog niet opgenomen in Register 1800-1810
Zomereik, Cannerbos “58463”. Boomnr. –. Nog niet opgenomen in Register 1750-1800 of vroeger
Zomereiken, westrand Cannerbos. Boomnr. 1695625 1850-1860 Het bos werd rond 1700 veranderd in een sterrenbos.
Buxus, Ambyerstraat Noord 194C. Boomnr. 1690488 1750-1800 Een deskundige van de gemeente Maastricht schatte in ca.1980 de ouderdom op ongeveer 250 jaar.

Jaarringonderzoek

Honderd procent zekerheid over de leeftijd van alle beschreven bomen kan alleen worden gegeven met een jaarringonderzoek. Door jaarringen te tellen kun je de leeftijd van een boom aflezen. Met behulp van een aanwasboor kan een kanaaltje van ongeveer 6 mm doorsnede in de boom worden gemaakt. De boor is hol van binnen waardoor je het “boorsel” keurig in de vorm van een cilindertje naar buiten kunt halen om vervolgens daarvan het aantal jaarringen te tellen. Misschien wordt zo’n onderzoek voor de genoemde bomen in de toekomst gedaan en komt er nog een deel 2 van dit verhaal met een (verrassende) ontknoping.
Toevoeging oktober 2023: jaarringonderzoek heeft plaatsgevonden. Zie hiervoor Tamme kastanje Molenweg - deel 2.

Conclusie

  1. Bij de belegering van Maastricht in 1794 waren geen Russische troepen aanwezig.
  2. Op 13-14 mei 1814 hebben er in de omgeving van Withuishof Russen (Kozakken) gebivakkeerd, maar niet om er een boom te planten.
  3. De Tamme kastanje van de familie Prickaerts is hoogst waarschijnlijk niet de oudste boom van Maastricht. De Zomereiken in het Cannerbos zullen naar alle waarschijnlijkheid ouder zijn. Toevoeging oktober 2023: er is meer duidelijkheid over bekend. Zie hiervoor Tamme kastanje Molenweg - deel 2.